Wyniki konkursu ortograficznego i czytelniczego
Dodane przez michal82 dnia 21 marzec 2012 17:26


Wyniki konkursu ortograficznego i czytelniczego.


Rozszerzona zawartość newsa

WYNIKI KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO CZYTELNICZEGO I ORTOGRAFICZNEGOKonkurs ortograficzny

Miejsce I

Martyna Pawlina

Miejsce II

Sandra Zielińska

Miejsce III

Karolina Baka

Miejsce IV

Daria Kusion

Miejsce V

Szymon Izak

Miejsce VI

Wiktoria Mleczko
Konkurs czytelniczy

Miejsce I

Martyna Pawlina

Miejsce II

Wiktoria Mleczko

Miejsce III

Sandra Zielińska

Miejsce IV

Joanna Michałek

Miejsce V

Daria Kusion

Miejsce VI

Karolina Baka
Regulamin konkursu ortograficznego:


 1. Samorządowe Centrum Edukacji w Tarnowie zaprasza wszystkie chętne dzieci do udziału w IX Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym dla klas I – III.


 2. Cele konkursu:


  • Wyposażenie uczniów w umiejętności poprawnego pod względem ortograficznym pisania;
  • Inspirowanie do poszerzenia swojej wiedzy;
  • Wymiana doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauczania ortografii na poziomie klas I – III oraz metod i form pracy z uczniem zdolnym.


 3. Przebieg konkursu:
  Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

  I etap – szkolny: 5 marca 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 1145 – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi. Komisję Konkursową stanowią nauczyciele pracujący w tej szkole.

  II etap – gminny: 30 marca 2012 roku (piątek) o godzinie 900 – Szkoła Podstawowa w Wojniczu. Komisję Konkursową stanowią nauczyciele pracujący na terenie gminy.

  III etap – finał – 9 maja 2012 roku (środa) o godzinie 1000 – Zespół Szkół w Porąbce Uszewskiej. Komisja składa się z nauczycieli powołanych przez organizatora konkursu.

  Zgłoszenia do udziału w konkursie wraz ze zgodą rodziców należy składać do 2 marca 2012 roku u Pani mgr Barbary Jewuły. 4. W konkursie przewiduje się:


  • pisanie ze słuchu,
  • uzupełnianie tekstu z lukami,
  • uzasadnianie pisowni wyrazów,
  • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, rebusów itp.


 5. Treści programowe obowiązujące w Międzypowiatowym Konkursie Ortograficznym:


  • pisownia wyrazów z u, ó, rz, ż, ch, (wymiennymi i niewymiennymi);
  • wykorzystanie zmienności form wyrazów pokrewnych dla uzasadnienia pisowni;
  • pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
  • pisownia liczebników;
  • wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych, w korespondencji itp.
  • pisownia najczęściej stosowanych skrótów (dr, pt., itd., ul., dn., nr i skróty matematyczne);
  • pisownia "nie" z przymiotnikiem, czasownikiem i przysłówkiem odprzymiotnikowym;
  • pisownia przyimka w zestawieniu z rzeczownikiem;
  • pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
  • przenoszenie wyrazów;
  • stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu itp.


 6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżaniu. 7. Przesłanie zgłoszenia (karty uczestnictwa) do wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na warunki regulaminu. Uczestnicy zgadzają się na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby SCE oraz publikacje swojego wizerunku w mediach. 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.sce.pl.


Regulamin konkursu czytelniczego "Ciągle chce mi się czytać":


 1. Organizatorami konkursu jest Samorządowe Centrum Edukacji oraz Urząd Gminy Tarnów.

 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I- III szkół podstawowych Gminy Wojnicz.

 3. Finał konkursu odbędzie się 27.03.2012 r. o godzinie 900 w Szkole Podstawowej w Wojniczu.

 4. W finale konkursu biorą udział trzyosobowe reprezentacje ze zgłoszonych szkół. W ich skład wejdą: szkolny mistrz pięknego czytania klas I - III oraz dwóch ekspertów wykazujących się bardzo dobrą znajomością lektur z załącznika 1.


 5. Konkurs będzie podzielony na dwie części:

  1. część: Będzie miała formę turnieju zadaniowego. Odbędzie się rywalizacja zespołów, których zadaniem będzie wykazanie się znajomością treści lektur wskazanych w załączniku 1.
  2. część: Konkurs pięknego czytania. Rywalizacja szkolnych mistrzów pięknego czytania. Uczestnicy czytają losowo wybrany fragment prozy przygotowany przez organizatorów.

  Punktowana będzie:

  • płynność czytania,
  • poprawność,
  • biegłość,
  • wyrazistość.

 6. Punkty z I i II części konkursu będą sumowane. Wygrywa drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.

 7. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.

 8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zaskarżaniu.

 9. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zmian.) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania, odbioru i rozliczenia nagród przez Organizatorów.


Obowiązujące książki:

G. Kasdepke, Z piaskownicy w świat, Łódź 2009
G. Kasdepke, Ostrożnie! Wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu, Łódź 2010
G. Kasdepke, Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami, Warszawa 2000
G. Kasdepke, Detektyw Pozytywka, Warszawa 2009
G. Kasdepke, Zeus H Spółka. Mity dla dzieci, Łódź 2011
G. Kasdepke, Konkurs z uśmiechem o Unii Europejskiej, Łódź 2009